Örtük materiallary

Örtük materiallary

 • HVOF Wc12Co volfram karbid kobalt goşundy tozy

  HVOF Wc12Co volfram karbid kobalt goşundy tozy

  Önümiň beýany WC Goşma poroşok, aglomerasiýa we süzme prosesini kabul edýän ýokary gatylykly kobalt esasly örtük tozy.Gorag we baglanyşyk üçin guýlan wolfram karbidiniň üstünde örtülen demir kobalt gatlagy, abraziw könelmegine we aşgazana ajaýyp garşylygy bar.Temperatureokary temperaturanyň okislenmegine garşy durmak ukyby.Plazma sepmek ýa-da adatdan daşary püskürmek üçin amatly.Köplenç güýçli köýnek we ýyrtyk ýagdaýlarda ulanylýar.Spesifikasiýa derejesi ...
 • Kobalt bazasy garyndy kebşirleme Rods sputnik prezzo mündi

  Kobalt bazasy garyndy kebşirleme Rods sputnik prezzo mündi

  Bizde “Sputnik 1”, “Sputnik 6”, “Sputnik 12”, “Sputnik 21” we başga-da köp modeller bar. Başga zerurlyklaryňyz bar bolsa, bizem düzüp bileris. Synag synaglaryny hem edip bileris.

 • Kebşirleýiş pürkmek üçin kobalt esasly garyndy metal poroşok

  Kebşirleýiş pürkmek üçin kobalt esasly garyndy metal poroşok

  Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen Kobalt esasly garyndy tozy, plazma ýüzmek, lazer bilen örtmek we oksisetilen ýalyn sepmek üçin amatlydyr.Bizde Sputnik önümleri bar .Meselem: Sputnik1 ell Sputnik6 , Sputnik12, Sputnik21.

 • Qualityokary hilli Çeýe wolfram karbid kebşirleme sim bahasy kebşirlemek

  Qualityokary hilli Çeýe wolfram karbid kebşirleme sim bahasy kebşirlemek

  Önümiň beýany Çeýe siňdirilen wolfram karbid kebşirleýiş simleri rulon wolfram çeýe kebşirleme ýüpi, birleşdirilen wolfram karbidi (FTC) we NiCrBSi bilen örtülen nikel reňkli çeýe çybykdyr. Goýlan garyndy takmynan 65% FTC we 35% NiCrBSi bolup durýar. Depozit gatylygy 45 HRc bolan matrisa. Örtük kislotalara, esaslara we beýleki poslaýjy serişdelere we aşa könelişme şertlerine ýokary çydamlydyr. Çybygyň pes eriş diapazony bar ...
 • Nikel alýumin tozy örtük NiAl aşaky gatlak üçin ýylylyk sepmek

  Nikel alýumin tozy örtük NiAl aşaky gatlak üçin ýylylyk sepmek

  Önümiň beýany Nikel-alýumin garyndy tozy, substrat bilen ýokary baglanyşyk güýji bolan ekzotermiki örtükli poroşok.Esasan primer sepmek üçin ulanylýar.Örtük gowy okislenme garşylygyna eýedir we 700 of düýbünde işläp biler.Sphli pürküji amallara we enjamlara degişlidir.Bu ýerde hödürlenen iki görnüşli nikel-alýumin garyndy tozy bar, biri Ni bilen örtülen, beýlekisi Al bilen örtülen we ikinjisi awiasiýa pudagynda köplenç ulanylýar.Aýratynlyk ...
 • Lazer örtügi üçin termiki spreý nikel esasly garyndy poroşok

  Lazer örtügi üçin termiki spreý nikel esasly garyndy poroşok

  Önümiň beýany Termiki spreý kebşirlemek üçin gaz atomlaşdyrylan Ni bazasy garyndysy Nikel esasly poroşok.Nikel esasly öz-özünden akýan ergin tozy esasan Ni-Cr-B-Si garyndysyny we Ni-B-Si garyndysyny aňladýar.Bu erginleriň pes ereýän nokady, oňat öz-özüni akdyrýan häsiýeti we könelişme garşylygy, poslama garşylyk, ýylylyga garşylyk we okislenme garşylygy ýaly oňat giňişleýin häsiýetleri bar.Spesifikasiýa elementi tehnologiýa akymynyň dykyzlygy gatylygy ...
 • Termiki spreý üçin NiCr Nikel Hrom esasly garyndy poroşok

  Termiki spreý üçin NiCr Nikel Hrom esasly garyndy poroşok

  Önümiň beýany Nikel-hrom garyndy poroşokynyň ýokary temperaturanyň okislenmegine gowy garşylygy bar, örtük 980 below-dan pes temperaturada işläp biler we örtük gowy berkligi we işleýşi gowy.Allhli pürküji amallar we enjamlar üçin amatly, esasan ýokary temperatura şertlerinde polat we pes erginli polat bölekleri üçin gorag örtügi hökmünde ulanylýar we karbid örtükleri üçin birleşdiriji faza hökmünde hem ulanylyp bilner.Poroşok eremegiň temperaturasy: 1400-1550 ℃, akymlylygy 18-23 ...
 • 3d çap etmek üçin goşmaça önümçilik poslamaýan polat tozy 316l poroşok

  3d çap etmek üçin goşmaça önümçilik poslamaýan polat tozy 316l poroşok

  Önümiň beýany Poslamaýan polatdan ýasalan poroşok, suw atomizasiýa prosesi bilen ýasalýar we gowy poslama garşylygy we çydamlylygy bar.Poslamaýan polatdan ýasalan poroşok, senagat taýdan köp ulanylýar.Dürli bölejik ölçegli poslamaýan polatdan ýasalan metal tozy bilen üpjün ediň.Ulanylyşyna görä 1.Hot izostatik basyş 2.Metal sanjym galyplary 3.3D çap etmek 4. Termal sepmek Önümçilik prosesine görä 1. Suw atomizasiýasy 2. Suw gazy birleşdirilen atomizasiýa 3.Gaz atomizasiýasy ...
 • 3D çaphana Nikel esasly garyndy inconel 718 poroşok

  3D çaphana Nikel esasly garyndy inconel 718 poroşok

  Önümiň beýany Inconel 718 poroşokynyň oňat sferikligi, suwuklygy, pes ereýän nokady, ýokary temperaturanyň okislenme garşylygy, poslama garşylygy we könelişme garşylygy bar.Dürli bölejikleriň paýlanyşy arkaly.Nikel esasly garyndy 718 poroşokyny sanjym galyndylary, lazer bilen örtülen poroşok, pürküji poroşok, gyzgyn izostatiki basyş tozy we ş.m. bölüp bolýar.Inconel 718 Poroşokyň himiki düzümi (%) C Mn Si PS Cr Co Mo ≤0.08 ≤0.35 ≤0.3 ...
 • IN625 Nikel bazasy garyndy poroşok Inconel 625 poroşok

  IN625 Nikel bazasy garyndy poroşok Inconel 625 poroşok

  Önümiň beýany Huarui ýokary temperatura nikel esasly garyndy IN625 poroşok, esasanam EOS saýlama lazer erediş enjamlary (EOSINT M seriýasy), konsepsiýa lazer erediji enjamlar, Renishaw lazer erediş enjamlary, Amerikan 3D ulgamlary lazer eritmek ýaly SLM emele getiriş tehnologiýasy üçin amatly poroşokdyr. Enjamlar we içerki gözleg institutlary we institutlary.Bölejikleriň ululygynyň dürli paýlanyşy arkaly, sanjym galyplaýyş poroşokyna, lazer klasa-da bölünip bilner ...
 • 3d çap etmek üçin metal garyndy titanium tozy ti6al4v tozy

  3d çap etmek üçin metal garyndy titanium tozy ti6al4v tozy

  Önümiň beýany TC4 diýlip atlandyrylýan Ti6Al4V tozy, ýokary güýç-agram gatnaşygy we ajaýyp poslama garşylygy bolan α-β titanium erginidir.Bu iň köp ulanylýan titanium erginlerinden biridir we pes dykyzlykda giňden ulanylýar we şeýle howa giňişligi senagaty we biomehaniki goşundylar (implantlar we protezler) üçin ajaýyp poslama garşylyk zerur .Ti6Al4V adatça titanium senagatynyň “esasy” hasaplanýar. sebäbi iň giň ...