Habarlar

Habarlar

 • Volfram disulfid poroşokynyň esasy goşundylary

  Volfram disulfid poroşokynyň esasy goşundylary

  Volfram disulfidi wolfram bilen kükürdiň birleşmesidir we daşky görnüşi gara çal tozandyr.Himiki formula WS2, kristal gurluşy gatlakly gurluşdyr.Volfram disulfid tozy gaty pes sürtülme koeffisiýentine, ýokary aşa basyşa we okislenme garşylygyna ...
  Koprak oka
 • Molibden poroşokyny ulanmak we taýýarlamak usuly

  Molibden poroşokyny ulanmak we taýýarlamak usuly

  Molibden tozy görnüşi, çal çal metal tozy, birmeňzeş reňk, görünýän hapalar ýok.Gaty we ýumşak;Otag otagynda howada durnukly we ýokary temperaturada molibden trioksidini emele getirmek üçin ýakylýar.Hlor we brom bilen birleşip, gidroklor turşusynda eräp bilmeýän we hy ...
  Koprak oka
 • Kümüşden örtülen mis poroşok giň perspektiwalar

  Kümüşden örtülen mis poroşok giň perspektiwalar

  Elektron pasta, elektron böleklerini öndürmek üçin möhüm materialdyr.Gün fotoelektrik modullarynda, çip gaplamakda, çap edilen zynjyrlarda, datçiklerde we radio ýygylygyny kesgitlemekde we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Kümüş pasta iň möhüm we ...
  Koprak oka
 • Materiallar meýdanyndaky ähli taraplaýyn - Karbonil demir poroşok

  Materiallar meýdanyndaky ähli taraplaýyn - Karbonil demir poroşok

  Karbonil demir tozy özboluşly fiziki aýratynlyklara eýedir we senagat pudagynda ýokary derejeli esasy önümçilik faktorydyr.Karbonil demir tozy, ýokary arassalygy, inçe bölejikleriň ululygy (10μm-den az), ýokary işjeňlik, sogan ýaly gatlak gurluşy ...
  Koprak oka
 • Bor karbid tozy

  Bor karbid tozy

  Bor karbid pudrasynyň ulanylyşy Bor karbidi, metal ýalpyldawuk gara hrustal bolup, organiki däl material däl gara göwher diýlip hem atlandyrylýar.Bor karbidiniň gatylygy diňe dia-dan soň ...
  Koprak oka
 • Lityum batareýalary üçin strategiki materiallar

  Lityum batareýalary üçin strategiki materiallar

  Lityum batareýalary üçin strategiki materiallar Uglerodyň bitaraplygy we ulagyň elektrikleşmeginiň global tendensiýasy sebäpli, batareýanyň esasy materialy hökmünde litiýiň peýdasyna dowam etmegine garaşylýar ...
  Koprak oka
 • Sferik alýumina: tygşytly ýylylyk geçiriji tozan materialy

  Sferik alýumina: tygşytly ýylylyk geçiriji tozan materialy

  Sferiki alýumina: Tygşytly ýylylyk geçiriji tozan materialy 5G we täze energiýa ulaglary ýaly energiýa talap edýän meýdanlaryň partlaýjy ösmegi bilen ýylylyk geçirijilik materiallary esasy materiallara öwrüler.Ma ýaly ...
  Koprak oka
 • Seýrek metallarda “gaty ýigitler”

  Seýrek metallarda “gaty ýigitler”

  Seýrek metallarda “gaty ýigitler” Seýrek metal maşgalasynda “boýnuýygynly şahsyýetler” köp.Diňe ýokary eriş nokatlary bolman, eýsem güýçli poslama garşylygy hem bar we aňsat okislenmeýär ...
  Koprak oka
 • 3D çap ediji metal poroşok görnüşleri we olaryň esasy goşundylary

  3D çap ediji metal poroşok görnüşleri we olaryň esasy goşundylary

  3D çap ediji metal poroşok görnüşleri we olaryň esasy goşundylary Häzirki wagtda 3D çap etmek üçin ulanyp boljak köp sanly metal poroşok materiallary bar.Bir komponentli metal po-nyň sferoidizasiýasy we aglomerasiýasy sebäpli ...
  Koprak oka
 • Malylylyk spreý tozanlary haýsy aýratynlyklara eýe bolmaly?

  Malylylyk spreý tozanlary haýsy aýratynlyklara eýe bolmaly?

  Malylylyk spreý tozanlary haýsy aýratynlyklara eýe bolmaly?Örtügiň funksional talaplaryny kanagatlandyrmakdan başga-da, termiki pürküji poroşok sepmek prosesiniň zerurlyklaryny hem kanagatlandyrmalydyr: reaktiw alaw akymyna birmeňzeş, ýumşak ...
  Koprak oka