Metallurgiýa materiallary

Metallurgiýa materiallary

 • Zawod üpjünçiligi CuZn garyndy tozy bürünç metal tozy

  Zawod üpjünçiligi CuZn garyndy tozy bürünç metal tozy

  Önümiň beýany Mis sink CuZn garyndysy bürünç poroşok, bürünç tozy Örän nepis (200/325 mesh), rezin guýmak, bezeg örtükleri we poroşok metallurgiýasy ýaly birnäçe programma üçin amatly gaty arassa 70/30 bürünç tozy.Şeýle hem, mis hakda poroşoklarymyz köp, has giňişleýin maglumat almak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Spesifikasiýa jikme-jiklikleri Esasy programmanyň hiline gözegçilik ulgamy
 • Gara Nikel Trioksid Poroşok Greenaşyl Nikel Oksidi satyn alyň

  Gara Nikel Trioksid Poroşok Greenaşyl Nikel Oksidi satyn alyň

  Önümiň beýany Nikel oksidiniň iki görnüşi bar, Ni2O3 çal gara poroşok, NiO bolsa ýaşyl poroşok.Reňki dürli nikel - kislorod gatnaşygy bilen tapawutlanýar.Bu organiki däl birleşme bolup, suwda eremeýär.Esasan keramika, aýna we emal üçin reňkleýji pigment hökmünde ulanylýar we nikel tozy öndürmekde we magnit bedenini öwrenmekde hem ulanylyp bilner.Poroşok artykmaçlyklary 1. Täze prosesde öndürilen poroşokyň bölejikleriniň ululygy ...
 • Mis garyndy kebşirleýiş materialy mis fosfor garyndysy kubogy14

  Mis garyndy kebşirleýiş materialy mis fosfor garyndysy kubogy14

  Mis fosfor garyndysy, ýokary derejeli fosfor basmak prosesi bilen ýokary hilli elektrolitik misden we gyzyl fosfordan ýasalýar.

 • Sementlenen karbid üçin titanium karbid tozy TiC

  Sementlenen karbid üçin titanium karbid tozy TiC

  Titan karbidi belli gaty karbid we sementlenen karbid öndürmek üçin möhüm çig maldyr

 • Malylylyk geçirijilik materialy üçin sferik Bor Nitride keramiki

  Malylylyk geçirijilik materialy üçin sferik Bor Nitride keramiki

  Dolduryş ukyby we ýokary hereketliligi bilen üýtgedilen bor nitridi ýokary derejeli izolýasiýa we ýylylyk geçirijilik materiallarynda giňden ulanyldy, birleşdirilen ulgamyň ýylylyk geçirijiligini netijeli gowulandyrdy, zerur bolan ýokary derejeli elektron önümlerinde giň ulanylyş perspektiwalaryny görkezdi. ýylylyk dolandyryşy.

 • Titan metal tozy ýokary arassalygy 99% Sferik titanium tozy

  Titan metal tozy ýokary arassalygy 99% Sferik titanium tozy

  Titan tozy dem alyş ukyby bolan kümüş-çal tozy bolup, ýokary temperaturada ýa-da elektrik uçgun şertlerinde ýanýar.Önüm ýokary arassalygy, ownuk bölejikleriň ululygy we ýerüsti işjeňligi ýokarydyr.Adatça howa giňişliginde, pürküji, metallurgiýa we beýleki pudaklarda ulanylýar.

 • Titan Nitrid örtügi TiN Titan Nitride Poroşok

  Titan Nitrid örtügi TiN Titan Nitride Poroşok

  Titan nitrid ýokary eriş nokady, gowy himiki durnuklylyk, ýokary gatylyk, gowy elektrik geçirijiligi we ýylylyk geçirijiligi we optiki häsiýetleri ýaly gowy fiziki we himiki aýratynlyklara eýedir, şonuň üçin dürli ugurlarda, esasanam täze metal pudagynda möhüm ähmiýete eýe. keramika we altyn çalyşýan bezeg.

 • Tih2 Poroşok Titan Gidridiň bahasy

  Tih2 Poroşok Titan Gidridiň bahasy

  Titan gidridi, titanium dihidrid hem diýilýär, organiki däl birleşme.Onuň himiki formulasy TiH2.

 • zawod kobalt metal tozy bilen poroşok bahasyny üpjün edýär

  zawod kobalt metal tozy bilen poroşok bahasyny üpjün edýär

  Önümiň beýany Arassa metal redaktirlenen co kobalt tozy awiasiýa, howa, howa, elektrik, mehaniki önümçilik, himiýa we keramika pudaklarynda giňden ulanylýar. Kobalt esasly garyndy ýa-da kobalt öz içine alýan ergin polat pyçak, herekete getiriji, geçiriji, reaktiw hereketlendirijiniň bölekleri hökmünde ulanylýar. , raketa dwigateli, raketa, himiki enjamlardaky ýokary ýükli çydamly komponentler we atom energiýasy pudagynda möhüm metal materiallary.Spesifikasiýa jikme-jiklikleri SEM Hil gözegçilik ulgamy
 • WC Poroşok FTC Volfram Karbid Poroşok

  WC Poroşok FTC Volfram Karbid Poroşok

  Önümiň beýany 1.Tungsten karbid tozy, ýokary arassalygy, bölejikleriň ululygynyň birmeňzeş dispersiýasy, sementlenen karbid öndürmegiň möhüm çig maly, nano wolfram karbid tozy gaty erginleri köp ajaýyp häsiýetlere eýe edip biler;2.Tungsten karbid tozy, gaty gatylygy, daşynda gaty patyşa, henizem könelmegine garşylyk, poslama garşylyk, temperatura we ş.m.3. Ereýän nokat 2860 ° C ± 50 ° C, gaýnadýan nokady 6000 ° C, şeýle hem suwda eräp bilmeýän güýçli kislota ...
 • Kobalt oksidi tozy Gara Co3O4 poroşok

  Kobalt oksidi tozy Gara Co3O4 poroşok

  Önümiň beýany Co3O4 gara ýa-da çal-gara poroşok.Esasy dykyzlygy 0,5-1.5g / sm3, kranyň dykyzlygy 2,0-3.0g / sm3.Kobalt tetroksidi gyzgyn kükürt kislotasynda ýuwaş-ýuwaşdan eräp bilýär, ýöne otag temperaturasynda suwda, azot kislotasynda we gidroklor kislotasynda eräp bilmeýär.1200 above-dan ýokary gyzdyrylanda, kobalt oksidi çüýrär.Wodorod alawynda 900 ° C gyzdyrylanda, metal kobalt azalýar.Kobalt oksidi tozy ownuk bölejikleriň ululygyna, birmeňzeş dist ...
 • Ultra nepis bürünç tozy metal bahasy atomlaşdyrylan mis bürünç tozy

  Ultra nepis bürünç tozy metal bahasy atomlaşdyrylan mis bürünç tozy

  Önümiň beýany Ultra nepis sinter 325 metal metal bahasy mis bürünç poroşok Bürünç tozanlary suw atomizasiýasy ýa-da howa atomizasiýasy arkaly öndürilýär.Mundan başga-da, tertipsiz, sferik we dendrit morfologiýalaryny bermek üçin sinter-diffuziýa baglanyşyk ýoly arkaly öndürilen Dendrit bürünç poroşoklaryny (“työrite poroşoklar”) hödürläp bileris.Aýratynlyklary we şonuň üçin ulanylyşy bölejikleriň görnüşi / ululygy / üstki meýdany, düzümi we dogry derejesini, bürünç p ...
123Indiki>>> Sahypa 1/3