Ösümlikler we tehnika

HDH zawody

hd_title_bg

HDH zawody

HDH zawodymyz, Dujiangýan etraby Çengdunyň günbatarynda, Çingçen dagynyň aşagynda ýerleşýär.Bizde HDH desgalarynyň 9 toplumy bar, bu ýörite desgalaryň patentine eýe.

HDH önümlerimizde ýokary arassalyk, pes kislorod, pes H, pes N, pes Fe we ş.m. aýratynlygy bar.

Indi bizde TiH tozy, HDH CPTi tozy, HDH Ti-6Al-4V tozy bar.

hd_title_bg

Kobalt bazasy garyndy zawody

Kobalt garyndy zawodymyzda, Kobalt garyndysy tozy öndürmek üçin ulanylýan ösen gorizontal gaz atomlaşdyrylan ulgamy bar.Bu enjam bilen poroşok has gowy sferoidizasiýa we sputnik toplary ýok.Şeýle hem, bar öndürmek üçin iki sany gorizontal üznüksiz guýma enjamlary we kobalt garyndy böleklerini öndürmek üçin maýa goýum guýma enjamlary bar.

Kobalt esasly garyndy zawody

Aglomeratiw we sinter ösümligi

hd_title_bg

Aglomeratiw we Sinter zawody

Agglomerated we sinter zawodymyz Longquan etrabynyň Çengdu şäheriniň gündogarynda ýerleşýär.WC / 12Co, WC / 10Co / 4Cr, NiCr / CrC ýaly örtük materiallarynyň köpüsi bu zawodda öndürilýär.

Bizde 4 toplum pürküji gury diň, 5 toplum vakuum sinter peç, 6 toplum garyndy desgasy we atomlaşdyrylan 3 önümçilik liniýasy, 2 topar howa klassifikasiýa liniýasy, HVOF ulgamynyň bir toplumy, plazma pürküji ulgamy we başga-da birnäçe desgalar.

WC seriýaly örtük materiallarynyň ýylda öndürilişi takmynan 180-200MT, suw atomlaşdyrylan önümler bolsa ýylda 400-500MT ýetip biler.

hd_title_bg

WC birleşdirilen WC zawody

CWC / FTC zawodymyzda 3 toplum uglerod turba peçine we 2 toplum ezilen desga eýe.CWC ýyllyk önümimiz takmynan 180MT.

Bizde CWC, makro WC, W poroşok, sferik WC tozy bar.CWC / FTC tozy gaty ýüzli, PTA, aşaky gural we ş.m. giňden ulanylýar.

WC birleşdirilen WC zawody

Lityum önümleri zawody

hd_title_bg

Lityum önümleri zawody

Lityum önümler zawodymyz, Siçuan welaýatynyň Aba prefekturasynyň Wençuan etrabynda ýerleşýär.Bu zawod litiý duzuny gaýtadan işlemek, litiý seriýaly önümleri çuňňur gaýtadan işlemek we litiý batareýasynyň katod materiallaryny öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.

Bu litiý önüm zawodynda ýylda 5000 tonna monohidrat litiý gidroksid önümçilik liniýasy we 2000 tonna batareýa derejeli litiý karbonat önümçilik liniýasy bar.

hd_title_bg

Kebşirleýiş materiallary ezýän zawod

Adatça bu zawodda “Ferroalloy” poroşokyny ezýäris we degirýäris.Üç toplum eňek döwüjisi, 2 sany ýokary tizlikli täsir ediji degirmen, 5 top degirmeni we howa ezilen desgalar toplumy bar.

FeMo, FeV, FeTi, LCFeCr, Metal Cr, FeW, FeB tozy bu ýerde ezilýär.

Kebşirleýiş materiallary ezýän zawod