Sarp edilýän materiallary kebşirlemek

Sarp edilýän materiallary kebşirlemek

 • Titan metal tozy ýokary arassalygy 99% Sferik titanium tozy

  Titan metal tozy ýokary arassalygy 99% Sferik titanium tozy

  Titan tozy dem alyş ukyby bolan kümüş-çal tozy bolup, ýokary temperaturada ýa-da elektrik uçgun şertlerinde ýanýar.Önüm ýokary arassalygy, ownuk bölejikleriň ululygy we ýerüsti işjeňligi ýokarydyr.Adatça howa giňişliginde, pürküji, metallurgiýa we beýleki pudaklarda ulanylýar.

 • Kebşirlemek üçin Ferro Niobium tozy FeNb

  Kebşirlemek üçin Ferro Niobium tozy FeNb

  Ferro niobium, niobiumyň düzüminde 60-70% bolan demir garyndysydyr.Ferro niobiumyň iki esasy aýratynlygy bar.

 • zawod kobalt metal tozy bilen poroşok bahasyny üpjün edýär

  zawod kobalt metal tozy bilen poroşok bahasyny üpjün edýär

  Önümiň beýany Arassa metal redaktirlenen co kobalt tozy awiasiýa, howa, howa, elektrik, mehaniki önümçilik, himiýa we keramika pudaklarynda giňden ulanylýar. Kobalt esasly garyndy ýa-da kobalt öz içine alýan ergin polat pyçak, herekete getiriji, geçiriji, reaktiw hereketlendirijiniň bölekleri hökmünde ulanylýar. , raketa dwigateli, raketa, himiki enjamlardaky ýokary ýükli çydamly komponentler we atom energiýasy pudagynda möhüm metal materiallary.Spesifikasiýa jikme-jiklikleri SEM Hil gözegçilik ulgamy
 • Qualityokary hilli ferrotitani tozy Titan demir garyndysy metal bölejik

  Qualityokary hilli ferrotitani tozy Titan demir garyndysy metal bölejik

  Önümiň beýany Titan demir tozy, poladyň mehaniki aýratynlyklaryny gowulandyrmak üçin deoksidizator we degassasiýa serişdesi hökmünde ulanylyp bilinýän giňden ulanylýan ýörite demir erginidir;wodorody saklamak ýa-da arassalamak üçin wodorody saklamak üçin material hökmünde ulanylyp bilner;poladyň işleýşini gowulandyrmak üçin garyndy goşundy hökmünde ulanylyp bilner;Elektrod örtük hökmünde ulanylyp bilner;ferrotitani tozy beýleki demir garyndylary we reňkli metallary öndürmekde metal ýylylyk azaltmak metinde hem ulanylýar ...
 • Ferroboron pudrasy Ferro Bor garyndy metal poroşok

  Ferroboron pudrasy Ferro Bor garyndy metal poroşok

  Önümiň beýany Ferro bor bor bilen demiriň garyndysydyr.Uglerodyň düzümine görä ferroboron (bor düzümi: 5-25%) pes ugleroda (C≤0.05% ~ 0,1%, 9% ~ 25% B) we orta ugleroda (C≤2.5%, 4% divided) bölünip bilner. 19% B) iki.Ferro bor güýçli deoksidizator we polat öndürmekde bor elementidir.Boruň polatdaky iň uly roly, gatylygyny ep-esli gowulandyrmak we köp sanly garyndy elementlerini diňe az mukdarda çalyşmak, şeýle hem döredip biler ...
 • Öndüriji göni satuw ýokary arassalygy 99,9% Mn eremek üçin metal marganes tozy

  Öndüriji göni satuw ýokary arassalygy 99,9% Mn eremek üçin metal marganes tozy

  Önümiň beýany Marganes tozy, açyk çal reňkli metal.Otnositel dykyzlyk 7.20.Ereýän nokat (1244 ± 3) ° C.Gaýnadyş nokady 1962 ℃.Demir we polat pudagynda esasan polaty kükürtlemek we deoksidasiýa etmek üçin ulanylýar;güýjüni, gatylygyny, elastik çägini, polatyň aşmagyna we poslama garşylygyny ýokarlandyrmak üçin garyndy goşundy hökmünde ulanylýar;ýokary erginli polatdan, poslamaýan polady arassalamak üçin ulanylýan Austenit birleşme elementi hökmünde hem ulanylýar ...
 • Örtük üçin ferrofosfor tozy fosfor demir poroşok

  Örtük üçin ferrofosfor tozy fosfor demir poroşok

  Önümiň beýany Ferrofosfor tozy yssyz, gowy elektrik geçirijiligine, ýylylyk geçirijiligine, poslama garşy özboluşly, aşaga çydamly, güýçli ýelmeşme we beýleki artykmaçlyklara eýe bolup, örtük aýratynlyklaryny we agyr poslama sink baý örtük kebşirleme aýratynlyklaryny gowulaşdyryp, sink dumanyny azaldyp biler. kebşirlemek we sink baý örtükleri kesmek, bu iş gurşawyny gowulandyrýar we zähmet goragyny gowulandyrýar.Huarui ferrofosfor tozy gowy Pho bilen arassalanýar ...
 • FeSiZr tozy Atomlaşdyrylan Ferro Silikon Zirkonium Poroşok

  FeSiZr tozy Atomlaşdyrylan Ferro Silikon Zirkonium Poroşok

  Önümiň beýany Ferro Silikon Zirkonium garyndysy, poroşokda işlenýän sirkoniumdan we kremniden eredilen ferroalloýdyr.Daş görnüşi çal.Ferro Silikon Zirkonium, polat öndürmek we guýmak üçin garyndy serişdesi, deoksidizator we sanjym hökmünde ulanylyp bilner.Spesifikasiýa FeSiZr Poroşok düzümi (%) Zr Si CPS FeSiZr50 45-55 35-40 ≦ 0,5 ≦ 0.05 ≦ 0.05 FeSiZr35 30-40 40-55 ≦ 0.5 ≦ 0.05 ≦ 0.05 Adaty Ölçeg -60mesh, -80mesh,… 325mesh 10-50mm Bizem ...
 • Kebşirleýiş materialy üçin B4C nanoporozy Bor karbid tozy

  Kebşirleýiş materialy üçin B4C nanoporozy Bor karbid tozy

  Önümiň beýany Mikropowder Gara B4C Bor karbid tozy Keramiki örtük üçin Bor karbidi, lakamly gara göwher, adatça reňkli poroşokdyr. Belli üç iň kyn materialyň biri (galan ikisi göwher we kub bor nitridi) we tank ýaraglarynda ulanylýar, ok geçirmeýän kostýumlar we köp sanly önümçilik goşundylary.Könelişmäge çydamly materiallarda, keramiki berkidilen fazada, esasanam ýeňil sowutlarda, reaktor neýtron sorujy we ş.m. ulanylýar B2-C 、 B4C 、 gara göwher ...
 • Öndürijiler “Ferro Vanadium” garyndy tozy fev bölejigi bilen üpjün edýärler

  Öndürijiler “Ferro Vanadium” garyndy tozy fev bölejigi bilen üpjün edýärler

  Önümiň beýany Ferrowanadium, elektrik peçinde uglerod bilen vanadiý pentoksidini azaltmak ýa-da elektrik peçiniň silikotermiki usuly bilen vanadiý pentoksidini azaltmak arkaly alynýan demir erginidir.Wanadini öz içine alýan garyndy polatdan we ergin demirden eritmek üçin element goşundy hökmünde giňden ulanylýar we hemişelik magnit ýasamak üçin hem ulanylýar. Bizde diňe bir vanadiý demir tozy däl, eýsem vanadiý demir blokam bar, gerek bolsa duýuň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Spesifikasiýa ...
 • Purokary arassalyk öndüriji femo 60 ferromolibden bahasy ferro molibden tozy

  Purokary arassalyk öndüriji femo 60 ferromolibden bahasy ferro molibden tozy

  Önümiň beýany Molibden we demirden, adatça 50-60% molibdeni öz içine alýan demir garyndy, polat öndürmekde garyndy goşundy hökmünde ulanylýar.Ferromolibden molibdeniň we demiriň garyndysydyr.Esasy ulanylyşy polat öndürmekde molibden üçin goşundy hökmünde.Molibdeniň polata goşulmagy poladyň birmeňzeş inçe däneli gurluşyna eýe bolup biler we polatyň berkligini ýokarlandyryp biler, bu bolsa gyzgynlygyň ýok edilmegine kömek eder.Molibden we beýleki garyndylar ...
 • Hrom karbid tozy ýokary arassa üpjün ediji

  Hrom karbid tozy ýokary arassa üpjün ediji

  Önümiň beýany Hrom karbid metal hrom (hrom trioksid) we uglerod wakuumda karbonlaşdyrylýar.Onuň molekulýar formulasy Cr3C2 (uglerodyň nazary agramy 13%), dykyzlygy 6.2g / cm3 we gatylygy HV2200-den ýokary.Hrom karbid tozynyň peýda bolmagy kümüş çal. Hrom karbid tozy, ýokary aşgarlyk garşylygy, poslama garşylygy we ýokary temperatura gurşawynda okislenme garşylygy bilen ýokary eriş nokady organiki däl materialdyr (1000-1100 ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2