Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

S: Biz näme edýäris?

J: HUARUI Hytaýyň metal poroşoklaryny öndüriji, iki sany özbaşdak zawod we dört bilelikdäki başdan geçirme zawodymyz bar.Önümçilik tehnikamyz, poroşok materiallarynyň önümçiligini diýen ýaly öz içine alýar we islegleriňize görä ODM / OEM üpjün edip bileris.Şeýle hem az mukdarda ýörite sargyt hyzmatyny we poroşok tehniki maslahat beriş hyzmatyny berip bileris.

S: Önümleriňiziň hiline nädip göz ýetirýärsiňiz?

J: Önümlerimizi gutaranymyzdan soň ilki önümlerimizi barlaýarys we her gowşuryşdan, hatda nusga almazdan ozal täzeden barlaýarys.Gerek bolsa, synag üçin üçünji tarapy kabul etmek isleýäris.Elbetde isleseňiz, synag etmek üçin size nusga bermek isleýäris.

S: Bukja näme?

A. Umuman, önümiň görnüşine bagly.We demir deprekler, kartonlar, agaç gaplar, sumkalar ýa-da islegleriňize görä üpjün edip bileris

S: Sitata nädip alyp bilerin?

J: Bölejikleriň ululygy, arassalygy, mukdary ýaly önüm aýratynlyklaryny alanymyzdan soň size bäsdeşlik bahalarymyzy bereris.

S: Töleg möhletiňiz näçe?

J: Hemişe bolşy ýaly, 100% T / T öňünden kabul etmek isleýäris.Usöne ilkinji gezek aramyzda ynamyň ýokdugyna düşünýäris, şonuň üçin 50% goýum kabul edýäris we B / L göz öňünde 50% balans edýäris.

S: Biziň işimizi uzak möhletli we gowy gatnaşykda edip bilersiňizmi?

J: 1. Müşderilerimiziň peýdasyny üpjün etmek üçin gowy hilli we bäsdeşlik bahasyny saklaýarys;
2. Her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarys we tüýs ýürekden söwda edýäris we olar bilen dostlaşýarys.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?