3D çap ediji metal poroşok görnüşleri we olaryň esasy goşundylary

3D çap ediji metal poroşok görnüşleri we olaryň esasy goşundylary

Häzirki wagtda 3D çap etmek üçin ulanyp boljak köp sanly metal poroşok materiallary bar.Dörediş prosesinde bir komponentli metal poroşokyň aç-açan sferoidizasiýasy we aglomerasiýasy sebäpli sinteriň deformasiýasyna we boş dykyzlygyna sebäp bolýar.Şonuň üçin köp komponentli metal tozy ýa-da öňünden garylan poroşok, 3D metal çapýan poroşok üçin umumy çig maldyr.

Matrisanyň esasy elementlerine görä, bu metal tozanlar demir esasly materiallar, nikel esasly erginler, titan we titanium erginleri, kobalt-hrom erginleri, alýumin erginleri, mis erginleri we ş.m. bolup biler.Dürli metallaryň dürli häsiýetleri bar, şonuň üçin ulanylyşynda tapawutlar bar.Olaryň aýratynlyklaryna we amaly ugurlaryna göz aýlalyň.

1. Titan esasly garyndy poroşok
Titan esasly garyndy häzirki wagtda belli bolan iň oňat biokompatisiýa bolan metallardan biridir we osseointegrasiýa häsiýetine we adam süňküne ýakyn Youngaşyň modulyna eýe, şonuň üçin häzirki wagtda iň oňat metal biomedikal materiallar hasaplanýar.Adamyň gaty dokumalarynyň implantasiýasynda we ýaralary bejermekde, ýürek klapan stentleri we elektrokardiostimulýator gabyklary ýaly ýürek operasiýalarynda kliniki taýdan ulanylýar.Speedokary tizlikli çykyş we ýokary takyklyk görnüşi lukmançylyk pudagynyň amaly zerurlyklaryny ep-esli derejede kanagatlandyrýar.
Elbetde, lukmançylykdan başga-da, bu ýokary öndürijiligi saklamak bilen ep-esli agramy talap edýän howa we howa, in engineeringenerçilik pudaklary ýaly giňden ulanylýar.

2. Alýumin garyndy poroşok
Alýumin garyndysy häzirki wagtda senagatda esasan ýeňil häsiýetleri sebäpli giňden ulanylýar: alýuminiň paýy poladyň üçden birine deňdir.Ulag gurallarynyň ýeňilliginde möhüm rol oýnaýar.Alýumin tozy, inçe diwarlary we çylşyrymly geometrik şekilli ýeňil goşundylar üçin has amatlydyr.Awiasiýa, awtoulag, maşyn öndürmek we gämi gurluşyk pudaklarynda giňden ulanyldy.

3. Mis we mis garyndysy tozy
Ajaýyp ýylylyk geçirijiligi we elektrik geçirijiligi, gowy mehaniki güýji we könelişme garşylygy bilen, ýylylyk çalşygy komponentleri üçin ileri tutulýan materialdyr.Ygalyň gatylaşmagy mis garyndysy CuCr1zr (hrom zirkonium mis), ýylylyk bejergisinden soň 300-500 ° C temperatura aralygynda ajaýyp mehaniki häsiýetleri we oňat süýümliligi saklaýar.

4. Demir esasly garyndy poroşok
Demiriň gowy elýeterliligi we tygşytlylygy polatyň köpüsinde polady hakyky işçi edýär.Demir bazany dürli garyndy elementleri bilen birleşdirip, dürli häsiýetli dürli polatlary döretmäge mümkinçilik berýär.Poslamaýan polatdan gowy mehaniki häsiýetleri we ajaýyp poslama garşylygy bar, şonuň üçin poslamaýan polat materiallaryny awiasiýa, ulaglar, lukmançylyk, himiýa, galyndy we ş.m. görmek bolýar.

5. Nikel esasly superalloý tozy
Nikel ergininiň okislenme garşylygy we poslama garşylygy ony ýokary temperatura we ýokary basyş gurşawy üçin amatly edýär.Nikel garyndysy gyzdyrylanda, garyndynyň içini poslama garşy goramak üçin garyndynyň üstünde galyň we durnukly oksid gatlagy passiw bolar.Nikel erginleri giň temperatura aralygynda gowy mehaniki häsiýetleri saklaýar.
Metallaryň bu synpynyň esasy aýratynlyklary, uçar turbinalary, gaz turbinalary, nebit we gaz, basyş gämileri ýa-da himiki taýdan gaýtadan işlenen bölekler üçin ýokary temperatura poslama we okislenme garşylygydyr.

6. Kobalt garyndysy poroşok
Ajaýyp könelişme garşylygy we poslama garşylygy sebäpli, kobalt esasly ergin, agyr içerki ýükli, uzak möhletli implantlar üçin amatly, dürli emeli bogunlar we plastiki hirurgiýa implantlary ýaly ýokary poslama garşylyk talaplary üçin amatlydyr, şeýle hem bu programmalar bar stomatologiýa ugry.


Iş wagty: Iýun-06-2022