Bor karbid tozy

Bor karbid tozy

Bor karbidi, metal ýalpyldawuk gara kristal bolup, ol organiki däl metal däl material bolan gara göwher diýlip hem atlandyrylýar.Bor karbidiniň gatylygy diňe göwher we kub bor nitridinden soň bolýar we ýokary temperaturada könelişip bilýän ideal material hökmünde ulanylyp bilinýän ýokary temperaturada ýokary güýji saklap bilýär;bor karbidiniň dykyzlygy gaty az (teoretiki dykyzlygy bary-ýogy 2,52 g / sm3), howa giňişliginde umumy keramiki materiallardan has ýeňil;bor karbidi güýçli neýtron siňdiriş ukybyna, gowy ýylylyk durnuklylygyna we 2450 ° C ereýän nokadyna eýe, şonuň üçin ýadro pudagynda hem giňden ulanylýar.Şol bir wagtyň özünde, neýtronyň siňdiriş ukyby B elementini goşmak bilen hasam gowulaşyp biler;Aýratyn morfologiýa we gurluşy bolan karbid materialy hem ýörite fotoelektrik aýratynlyklaryna eýedir;Mundan başga-da, bor karbidiň ýokary ereýän nokady, ýokary elastik moduly, pes giňelme koeffisiýenti we kislorodyň siňdirilmegi kuwwaty we ş.m. artykmaçlyklary bar, bularyň hemmesi ony metallurgiýa, himiýa senagaty, tehnika, aerokosmos we köp ugurlarda ulanyp boljak material edýär. harby senagaty.Mysal üçin, poslama garşy we aşaga çydamly bölekler, ok geçirmeýän sowut, reaktor dolandyryş çybyklary we termoelektrik elementleri we ş.m.

bor karbid
bor karbid tozy

Bor karbidiniň esasy ulanylyşy aşakdakylar:

1. abraziw abzasyň ulanylyşy

srhtfd (1)

Bor karbidiniň abraziw hökmünde ulanylmagy esasan sapfiriň ýuwulmagydyr.Ajaýyp materiallarda bor karbidiniň gatylygy alýumin oksidinden we kremniý karbidinden has ýokary, diňe göwher we kub bor nitridinden pesdir.Bor karbid abraziw (Mohs gatylygy 9.3) sapfir kristallaryny gaýtadan işlemek we üwemek üçin iň amatly materialdyr.Bor karbidi 600 above-dan ýokary bolsa, onuň üstü belli bir derejede ýumşadýan B2O3 filmine okislener.Şonuň üçin abraziw programmalarda aşa temperaturaly gury üwemek üçin däl, diňe suwuk üweýji bilen ýuwmak üçin amatly.Şeýle-de bolsa, bu häsiýet B4C-iň mundan beýläk okislenmeginiň öňüni alyp biler, bu bolsa refrakter ulanylanda özboluşly artykmaçlyklara eýe bolar.

2. Çekişme materiallarynyň ulanylmagy

srhtfd (2)

Bor karbidiniň okislenme garşylygy we ýokary temperatura garşylygy bar.Adatça polat peçler, peç mebelleri we ş.m. ýaly metallurgiýanyň dürli ugurlarynda ösen şekilli we amorf refrakterler hökmünde ulanylýar. Bor karbidi ýokary temperaturada ýumşar, şonuň üçin beýleki material bölejikleriniň üstüne ýapyşyp biler.Önüm dykyzlanan hem bolsa, üstündäki B2O3 oksid filmi belli bir derejede gorag döredip biler we antioksidasiýa roluny oýnap biler.Şol bir wagtyň özünde, reaksiýanyň netijesinde emele gelen sütün kristallary matrisada we refrakteriň boşlugynda paýlanýandygy sebäpli gözenek azalýar, orta temperatura güýji gowulaşýar we döredilen kristallaryň göwrüminiň giňelmegi sesiň gysylmagyny bejerip biler we çatryklary azaltmak.

3. Ok geçirmeýän materiallaryň ulanylmagy

srhtfd (3)

Gaty gatylygy, ýokary güýji, ownuk agyrlyk güýji we ýokary elastik garşylygy sebäpli bor karbidi, esasanam ýeňil ok geçirmeýän materiallaryň tendensiýasyna laýyk gelýär we uçarlar, ulaglar, sowutlar, adam bedeni we beýleki gorag üçin iň oňat ok geçirmeýän materialdyr.

4. nuclearadro pudagyndaky programmalar

srhtfd (4)

Bor karbidiniň ýokary neýtron siňdiriş kesiş bölümi we ýadro pudagynda iň oňat neýtron sorujy hökmünde halkara derejesinde ykrar edilen giň neýtron siňdiriş spektri bar.Bor karbidiniň baý çeşmeleri, poslama garşylygy, gowy ýylylyk durnuklylygy, radioaktiw izotoplar, pes ikinji derejeli şöhle energiýasy we ş.m. bar, şonuň üçin ýadro reaktorlarynda gözegçilik materialy we gorag materialy hökmünde giňden ulanylýar.Bor karbidi ýadro reaktory meýdançasyndaky bor karbid çybyklaryna, üstki meýdany köpeltmegiň zerurlygy sebäpli bor karbid tozyna öwrüler.

 

Chengdu Huarui Industrial Co., Ltd.

Email: sales.sup1@cdhrmetal.com

Telefon: + 86-28-86799441


Iş wagty: Oktýabr-08-2022