Sferik alýumina: tygşytly ýylylyk geçiriji tozan materialy

Sferik alýumina: tygşytly ýylylyk geçiriji tozan materialy

5G we täze energiýa ulaglary ýaly energiýa talap edýän meýdanlaryň partlaýjy ösmegi bilen ýylylyk geçirijilik materiallary esasy materiallara öwrüler.Esasy doldurgyç çözgüdi hökmünde, sferik alýumin pudagyň iň tygşytly ýylylyk tozy doldurgyjy hasaplanýar we ýylylyk geçirijilik bazarynyň ösüşine gözegçilik eder we isleg artar.

Köplenç ulanylýan doldurgyçlar metal doldurgyçlar, uglerod materiallary we keramiki materiallardyr.Metal doldurgyçlar we uglerod materiallarynyň özleri polimer materiallarynyň ýylylyk geçirijiligini ep-esli gowulandyryp biljek ýokary ýylylyk geçirijiligine eýe bolsa-da, ýokary ýük astyndaky materiallaryň izolýasiýa häsiýetlerine zeper ýetýär.Grafen ýa-da uglerod nanoturbajyklary ýaly uglerod materiallary matrisada dargamak aňsat däl, bu täsirli ýylylyk geçiriji ýoluň emele gelmegine amatly däl.Bu iki görnüşli doldurgyç bilen deňeşdirilende, keramiki doldurgyçlar ajaýyp ýylylyk geçirijilik aýratynlyklary we ýokary izolýasiýa aýratynlyklary sebäpli ýokary ýylylyk geçirijilik kompozitlerini taýýarlamak pudagynda has köp ünsi çekdi.Şolaryň arasynda ýokary ýylylyk geçirijiligi, ýokary garşylygy, pes dielektrik ýitgisi we ýokary çykdajylylygy sebäpli Al2O3 doldurgyçlary giňden ulanylýar we gözlenýär.Sferiki doldurgyçlar termiki geçiriji doldurgyçlaryň ýylylyk geçiriji funksiýasyny ýerine ýetirmek üçin has amatlydyr, şonuň üçin bazarda iň köp ulanylýan termiki geçiriji doldurgyç esasan sferik alýumina tozydyr.

Gowy ýylylyk geçirijiligi we ajaýyp çykdajy öndürijiligi sebäpli, sferik alýumin tozy, häzirki bazar ýylylyk interfeýs materiallarynda köp mukdarda ulanylýan ýylylyk geçirijilik doldurgyjydyr we has ýokary paýy eýeleýär.Malylylyk interfeýs materiallaryna termal gaz, termiki silikon ýagy, termiki möhürleýji ýelim we termiki jel we ş.m. girýär. Terminal dürli elektron aragatnaşyk enjamlarynyň, täze energiýa ulagynyň batareýa komponentleriniň, güýçlendiriji komponentleriniň, LED çyralarynyň, açyk elektrik üpjünçiliginiň, ýylylyk ýaýramagy üçin ulanylýar. transformatorlar we ş.m. Mundan başga-da, termiki alýuminiý mis mis örtükli plastinka, termiki plastmassa möhürleýji material, termiki in engineeringenerçilik plastmassa (LED lampa kölegesi, elektrik enjamlary, elektron enjamlary), termiki pürküji örtük materiallary, sferik alýumin oksid tozyna isleg keramika we ýörite üweýji materiallar hem kem-kemden köpelýär.


Iş wagty: 14-2022-nji sentýabr